* OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností UV-obleceni.cz (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

I. Základní ustanovení


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Prodávající
UV-obleceni.cz, IČ 74101218, sídlí na adrese K rybníčku 53, Praha 9, 190 15. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.


Kupující
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.obleceniprotislunci.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II. Bezpečnost a ochrana informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.uv-obleceni.cz (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese eshop@uv-obleceni.cz
- telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- název zboží podle katalogu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Pokud prodávající po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží již bylo zcela nebo částečně vyprodáno, bude o tom kupujícího neprodleně informovat.

IV. Výměna zboží


Žádost o výměnu zboží kupující zašle prodávajícímu e-mailem nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky. K zásilce kupující přiloží kupní doklad ke zboží nebo jeho kopii.

Zásilku kupující rovněž do 14 dnů zašle zpět na adresu prodávajícího, a to jako doporučený dopis, nikoli dobírku.

Prodávající pak kupujícímu ve standardních dodacích lhůtách odešle nově vybrané zboží. Kupujícímu účtuje pouze dopravu a případný rozdíl cen.

V. Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží kupující spotřebitel vrací pokud možno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží a nejlevnější nabízený způsob jeho dodání (doporučená zásilka při platbě předem na účet) budou kupujícímu spotřebiteli vráceny na bankovní účet do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Pokud původní objednávka přesahovala hodnotu, opravňující k zaslání zboží zdarma, a je vrácena celá nebo částečně tak, že hodnota zbývajího zboží hodnoty pro poštovné zdarma nedosahuje, bude kupujícímu vrácena částka za zboží snížená o cenu zvoleného způsobu dodání.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a číslem bankovního účtu. Zboží neposílejte zpět dobírkou – nebude akceptována.

Objednávku také může kupující telefonicky stornovat, pokud ještě nebyla prodávajícím odeslána.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
I) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
II) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, nebo zboží, které nebylo v době objednávky na skladě a bylo objednané pro spotřebitele na základě jeho požadavku.

VI. Platební podmínky


a) platba předem bankovním převodem
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
c) platba v hotovosti při nákupu
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


VII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou.

Kupujícím je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@obleceniprotislunci.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

Pokud kupující poškozenou zásilku přesto převezme stvrzením dokumentů přepravce, není následně oprávněn uplatňovat na případně poškozené či nekompletní zboží záruční podmínky.

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující nebo osoba k tomu pověřená kupujícím. Tato osoba se musí identifikovat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.


IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 7. června 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád je platný od 7. 6. 2010. Je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.uv-obleceni.cz.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je UV-obleceni.cz. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik převzetí zboží od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro spotřebitele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

* Také na věci použité se vztahuje záruka dle platných zákonů, odpovědnost prodávajícího se ale nevztahuje na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo obecně v obchodních podmínkách.

III. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Poškození zásilky způsobené přepravcem je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: eshop@uv-obleceni.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

Pokud kupující od přepravce převezme zásilku, která vykazuje zřejmé poškození nebo je nekompletní, a tento akt stvrdí podpisem přepravních dokladů, pak na takto poškozené zboží není možné u prodávajícího uplatňovat záruční podmínky, neboť prodávající není odpovědný za poškození zboží během transportu.
Kupující je oprávněn uplatňovat záruční podmínky pouze na vadné zboží zakoupené od prodávajícího. Nárok musí být vznesen před vypršením záruční doby.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží zaslané na náklady prodávajícího nebude přijato. Náklady na opětovné zaslání kupujícímu (po kladném vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

Prodávající neručí za vady, o nichž byl kupující v době uzavření kupní smlouvy informován. Při prodeji použité věci není prodávající odpovědný za vady související s stupněm opotřebení dané věci z doby, než byla převzata kupujícím. V případě nových věcí prodávaných za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, kvůli nimž ke snížení ceny došlo.
V případě UV oblečení se záruka nevztahuje na vady vzniklé nevhodným zacházením, nerespektujícím zásady péče o tento druh oděvu doporučené výrobcem.

IV. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

I. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem.

II. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.  

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 142 e-shop systém banan.cz